PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVOD A ROZSAH PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost BODY klinika plastické chirurgie s.r.o. (dále jen „Společnost" nebo „BODY klinika") klade důraz na to, aby pacienti/ky byli s jejich službami spokojeni ve všech směrech. Vzhledem k tomu, že poskytování služeb plastické chirurgie je spojeno ve velké míře se zpracováním osobních údajů, a to včetně osobních údajů spadajících do zvláštní kategorie osobních údajů o zdravotním stavu, dbáme při nakládání s Vašimi osobními údaji na přísné dodržování všech bezpečnostních opatření v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení") a v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Abyste se nemuseli obávat jakéhokoliv zneužití osobních údajů Vámi poskytovaných, ať již prostřednictvím internetových stránek či osobně přímo na naší klinice, níže podrobně
specifikujeme účel a způsob nakládání s osobními údaji.

SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Pojem „osobní údaje" znamená veškeré informace, které se Vás týkají a prostřednictvím nichž je možné Vás identifikovat, a to buď jedinou informací nebo spolu s dalšími informacemi, které máme k dispozici. BODY klinika shromažďuje kromě obecných osobních údajů, jako je např. jméno, příjmení, telefon či e-mail, také zvláštní kategorie osobních údajů, zejména údaje o zdravotním stavu svých pacientů/ek, a to podle potřeby, vždy v souladu s právními předpisy.

ZDROJE INFORMACÍ

Většina informací, které o Vás zpracováváme, jsou osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli, a to zejména formou dotazníků a formulářů, které jste vyplnili u nás na klinice nebo na webových stránkách.
Mezi další zdroje osobních údajů řadíme především naše partnery, tj. lékaře, se kterými jsme ve smluvním vztahu, a to např. na základě smlouvy o poskytnutí chirurgického zákroku. Součástí takové smlouvy je také informace, že Vaše osobní údaje budou předány BODY klinice za účelem jejich zpracování pro lékaře.
Poměrně často se setkáváme také s osobními údaji třetích osob, což vyplývá z povahy námi poskytovaných služeb, tj. služby zdravotnického zařízení. Jedná se o údaje, které nám poskytují naši pacienti o osobách, jež mají být informovány o jejich zdravotním stavu.

POUŽITÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné, a proto s nimi zacházíme nanejvýš opatrně. K ochraně proti jakémukoli neoprávněnému nebo nezákonnému zacházení a proti neúmyslné ztrátě, zničení nebo poškození používáme náležitá technická a organizačně bezpečnostní opatření.
Všechny osobní údaje používáme jen v nezbytném rozsahu a výhradně k uvedenému účelu. K Vašim osobním údajům má přístup jen úzký okruh osob, které je potřebují ke své činnosti. Tyto osoby jsou důkladně proškoleny, jak zacházet s osobními údaji, aby byla zachována důvěrnost Vašich osobních údajů a vždy se chovají v souladu s vnitřní bezpečnostní směrnicí, která striktně stanoví způsob nakládání s osobními údaji.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Veškeré osobní údaje, které shromažďujeme, získáváme za účelem plnění smluvních povinností, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo na základě Vámi poskytnutého souhlasu. Osobní údaje nesdílíme s žádnou třetí stranou bez Vašeho výslovného předchozího písemného souhlasu.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje archivujeme po dobu stanovenou právními předpisy a v souladu se zákonem o archivaci. Archivační doba se liší podle typu zpracovávaných osobních údajů. Níže uvádíme informace o archivační době stanovené zákonem u osobních údajů, které BODY klinika zpracovává nejčastěji. BODY klinika archivuje osobní údaje po nezbytně nutnou dobu ke konkrétním účelům:

 • Osobní údaje, které jsou součástí lékařské dokumentace jsou uchovávány v souladu s vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci po dobu 10 let od posledního poskytnutí péče v případě ambulantního zdravotního zákroku/40 let od poslední hospitalizace v případě hospitalizace.
 • Osobní údaje, které nejsou součástí zdravotnické dokumentace, uchováváme po dobu 1 roku od odpadnutí účelu zpracovávání osobních údajů. Po této době uchováváme jen ty osobní údaje, které jsou nezbytné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti.
 • Osobní údaje poskytnuté za účelem zasílání reklamních sdělení jsou uchovávány po dobu platnosti souhlasu k zasílání těchto sdělení.
 • Osobní údaje, které zapisujeme do evidenční knihy v rámci poskytování ubytovacích služeb našeho penzionu, uchováváme po dobu 6 let od posledního zápisu do knihy.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

Při zpracovávání osobních údajů dbáme na to, aby byly dodrženy veškeré zásady vycházející z Nařízení, osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem. Jsme upřímní ohledně toho, jaké osobní údaje shromažďujeme a chceme Vám umožnit uplatnění veškerých  Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Právo na přístup

Pokud Vaše osobní údaje z jakéhokoliv důvodu zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a právo na informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, které o Vás zpracováváme, o plánované době, po kterou budeme informace zpracovávat, případně o kritériích ke stanovení této doby, o existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, případně omezení jejich zpracování a také o existenci práva vznést proti zpracování námitku, o právu podat stížnost u dozorového úřadu a také o případných zdrojích osobních údajů. K zaslání žádosti o informace využijte prosím naše kontaktní údaje uvedené pod tímto dokumentem. Poté, co obdržíme Vaši žádost a dostatek údajů k ověření Vaší totožnosti, Vám poskytneme kopii osobních údajů, které o Vás máme k dispozici a na které máte podle platných zákonů nárok.

Právo na opravu

Máte právo na to, abychom Vaše nepřesné osobní údaje bez zbytečného odkladu opravili, a s přihlédnutím k účelům zpracování též právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz

Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, které již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány nebo odvoláte-li souhlas, na jehož základě jsme Vaše osobní údaje zpracovali a další důvod pro jejich zpracovávání neexistuje, vznesete-li námitky proti zpracování, přičemž neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, zpracovali-li jsme Vaše osobní údaje protiprávně, nebo pokud musí být osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo v právu ČR, ledaže je zpracování nezbytné pro legitimní účel stanovený Nařízením.

Právo na omezení zpracování

Dále máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v případě, že popíráte přesnost osobních údajů (v takovém případě lze zpracování omezit na dobu, než přesnost Vašich osobních údajů ověříme), zpracování je protiprávní a Vy nežádáte výmaz nýbrž jen omezení zpracování, my už je nepotřebujeme, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a které zpracováváme z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů nebo pro účely přímého marketingu. V případě, že neprokážeme naše oprávněné zájmy, nebudeme již nadále Vaše osobní údaje zpracovávat. V případě vznesení námitky proti zpracovávání osobních údajů v rámci přímého marketingu nebudeme Vaše osobní údaje již nadále zpracovávat bez dalšího.

Žádost

Můžete nám kdykoli napsat žádost o opravu určitých osobních údajů, které považujete za nesprávné nebo nerelevantní, nebo požádat o vymazání nebo jiné odstranění vašich osobních údajů. Vaši žádost zvážíme a podle potřeby Vám v souladu s výše popsanou platnou legislativou vyhovíme.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

V případě, že se domníváte, že z naší strany došlo k porušení Vašich práv týkajících se ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým byl v ČR v souladu s Nařízením stanoven Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČ 70837627.

ODHLÁŠENÍ Z ODBĚRU MARKETINGOVÝCH SDĚLENÍ

Všechna naše marketingová sdělení obsahují snadný způsob, jak zastavit zasílání budoucích sdělení, např. odkaz k odhlášení.
Pokud se chcete ze zasílání marketingových sdělení odhlásit, můžete k tomu použít odkaz v přijaté zprávě nebo se na nás můžete obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže, případně prostřednictvím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.
Upozornění: pokud se rozhodnete odhlásit se z odběru marketingových sdělení, přestaneme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu, nicméně existuje-li některý další důvod pro zpracovávání popsaný výše, budeme i nadále v nezbytném rozsahu Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

V případě jakýchkoli dotazů ohledně toho, jak používáme osobní údaje, jak uplatnit svá práva nebo ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů, se prosím obraťte na:

BODY klinika plastické chirurgie s.r.o.

se sídlem Údolní 8a, 602 00 Brno
zastoupená jednatelem MUDr. Pavlem Holušou
IČO: 26893096
DIČ: CZ26893096
e-mail: info@bodyestet.cz
tel.: 549 213 660, 604 525 035

Zvláštní pověřenec pro ochranu osobních údajů

JUDr. Lada Vidrmert Štarhová, advokátka, ev. č. ČAK 09203
se sídlem Pražská 156, 642 00 Brno,
IČ: 66250544,
e-mail: starhova@starhova.cz
tel: 606 900 009

 

Ochrana soukromí & cookies

Na této stránce najdete standardní verzi náležitostí a podmínek používání webové stránky www.bodyestet.cz, tedy webových stránek patřící společnosti BODY klinika plastické chirurgie s.r.o. a prohlášení o závazku společnosti BODY klinika plastické chirurgie s.r.o. chránit soukromí uživatelů na svých webových stránkách.

Podmínky používání webové stránky
Tato webová stránka je spravována společností BODY klinika plastické chirurgie s.r.o., se sídle Údolní 8a, 602 00 Brno, IČ: 26893096 (dále jen „BODY klinika" nebo „Společnost"). BODY klinika si uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů. Politika ochrany osobních údajů (dále jen "Politika") stanoví druh informací, které shromažďujeme prostřednictvím našich internetových stránek (dále jen "stránky"), a jak je používáme.

Tato Politika se vztahuje na používání osobních údajů shromážděných prostřednictvím těchto stránek, tedy údajů, které se týkají identifikovatelného jednotlivce, jako jsou jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, text poptávky, IČ osoby ("informace o klientovi" nebo "údaje").

Používáním těchto stránek dáváte souhlas k použití informací o klientovi, jak je stanoveno v této Politice. Podmínky této Politiky se nedotýkají žádných smluvních podmínek, na kterých se můžete dohodnout s BODY klinikou a budou mít přednost před podmínkami této Politiky.

Zachování soukromí & cookies

Jak spravovat cookies

BODY klinika činí všechna potřebná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů proti jejich ztrátě nebo zneužití. Například Vaše údaje jsou uloženy v bezpečném pracovním prostředí bez přístupu veřejnosti. V některých případech jsou Vaše osobní údaje šifrovány pomocí technologie Secure Socket Layer (SSL) během přenosu. To znamená, že se používá schválený šifrovací postup pro komunikaci mezi počítačem a servery Společnosti, pokud Váš prohlížeč podporuje SSL.

Pokud byste chtěli kontaktovat Společnost e-mailem, chtěli bychom poukázat na to, že důvěrnost předaných informací nelze zaručit. Obsah e-mailových zpráv mohou číst třetí strany. Proto doporučujeme, abyste nám důvěrné informace zasílali výhradně poštou.

Bezpečnost

Informace, které nám dáte pro poskytování služeb (např. jméno, emailová adresa a telefonní číslo), budou zaznamenány BODY klinikou a budou použity výhradně pro účely poskytování služeb BODY kliniky. Společnost neshromažďuje a nezpracovává informace o klientech nebo s výjimkou případů, kdy jsou výslovně, dobrovolně a vědomě poskytnuty. Zajišťujeme soulad s nejmodernějšími bezpečnostními standardy a dodržujeme místní nebo mezinárodní standardy pravidel na ochranu údajů.

Všechny počítače při připojení na internet automaticky dostanou IP adresu. BODY klinika nahraje Vaši IP adresu a může to použít pro administrativní, bezpečnostní a statistické účely.

BODY klinika si vyhrazuje právo na změnu politiky ochrany osobních údajů kdykoliv bez předchozího upozornění. Prosíme, pravidelně kontrolujete, zda nedošlo ke změnám této politiky. Používáním webových stránek Společnosti souhlasíte s touto politikou.

Pro obecné dotazy se obraťte na náš hlavní kontakt. S otázkami ohledně ochrany osobních údajů zašlete e-mail na adresu info@bodyestet.cz.

Využití a předávání osobních údajů

Používáme sledovací software s cílem určit, kolik uživatelů navštíví naše stránky a jak často. Nepoužíváme tento software pro sběr individuálních osobních údajů nebo individuálních IP adres. Tyto údaje se používají výhradně v anonymní a souhrnné podobě pro statistické účely a pro vývoj webových stránek.

Využití webového sledování

"Cookies" jsou malé soubory, které nám umožňují ukládat informace týkající se Vašeho počítače a Vás, uživatele, zatímco jste na nějaké z našich webových stránek. Cookies pomáhají určit, jak často jsou naše internetové stránky navštěvovány i počet uživatelů. A pomáhají nám konfigurovat naše nabídky tak, aby pro Vás byly maximálně pohodlné a efektivní.

Na jedné straně používáme to, co se nazývá "cookies relace", ty se ukládají výhradně na dobu trvání Vaší návštěvy některé z našich stránek. Na druhé straně používáme "trvalé cookies" pro uchování informací o návštěvnících, kteří opakovaně navštěvují naše stránky. Účelem použití cookies je umožnění nabídnout Vám optimální, návod jakož i "rozpoznat" Vás a nabídnout Vám (co nejvíce) diverzifikované internetové stránky a nový obsah během opakovaného použití.

Obecně platí, že nevytváříme individuální profil Vašich online aktivit. Obsah trvalého cookie je omezen na identifikační číslo. Jméno, e-mailová adresa, IP adresa, atd., nejsou uloženy na většině našich stránek.

Existují tři výjimky

1. Eloqua Tracking Cookie

Obsah tohoto trvalého cookie je omezen na identifikační číslo a je obecně používán přesně stejným způsobem jako všechny naše ostatní trvalé cookies. Nicméně pokud kontaktujete Společnost pomocí určitých online formulářů v oblasti Logistika, Vaše e-mailová adresa je přidána do cookie a vytvoří individuální profil Vašich online aktivit. Tytéž kontaktní formuláře Vám také dávají možnost přihlásit se k zasílání marketingových novinek. Vaše svolení nám dává možnost poskytnout Vám personalizovaný obsah, nabídky nebo propagační akce, které by Vás mohly zajímat.
Pokud se rozhodnete neregistrovat se pro marketingové novinky, nebudete v budoucnu kontaktováni a Vaše e-mailová adresa bude použita pouze důvěrně a interně Společností k pochopení Vašich individuálních online aktivit. To znamená, že stále můžeme poskytovat nový a vylepšený obsah stránek, aby vyhovoval Vašim specifickým potřebám.
Případně pro zamezení sledování souborem Eloqua napříč všemi stránkami (nebo změnu nastavení, pokud jste se dříve odhlásili), můžete tak učinit v "Jak spravovat soubory cookies" níže.

2. MediaMind Tracking Cookies

Toto trvalé cookie shromažďuje Vaše IP adresy a používá je k poskytnutí zeměpisných údajů, které Společnosti pomáhají vést reklamní kampaně. Cookies jsou kompletně zašifrovány a neshromažďují žádné jiné osobní údaje, takže IP adresa nemůže být spojena s osobními údaji a není sdílena s třetími stranami. IP adresa je uložena bezpečně a BODY klinika ji používá jen důvěrně a interně k souhrnné zprávě. Cookies vyprší po 30 dnech.
Pro odhlášení se z MediaMind sledování napříč všemi webovými stránkami klikněte na MediaMind-Out.
Pokud jste se dříve odhlásili a chtěli byste to změnit, klikněte na MediaMind Opt-In.

3. Google Analytics Cookies

Tyto cookies používají Vaši IP adresu k rozpoznání, ale neidentifikují Vás jako jednotlivce. Jinými slovy, informace jsou shromažďovány v anonymní formě. Cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci využívají naše lokální stránky a používají tyto informace k sestavení zpráv, které slouží ke zlepšování těchto stránek.
Pro zamezení sledování stranou Google Analytics napříč všemi stránkami navštivte:
Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Odmítnutí záruk

V rozsahu povoleném zákonem nebude Společnost zodpovědná za žádné náhodné, nepřímé, exemplární, represivní a následné škody, ušlý zisk nebo škody vyplývající ze ztráty dat nebo přerušení činnosti plynoucí z použití nebo nemožnosti použití webových stránek BODY kliniky a služeb, obsahu nebo informací, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktní či jiné právní teorie, a zda je či není Společnost upozorněna na možnost vzniku takových škod. Bez omezení výše uvedeného a v rozsahu povoleném rozhodným právem souhlasíte s tím, že v žádném případě celková odpovědnost Společnosti za případné škody (přímé nebo jiné) nebo ztrátu, bez ohledu na formu žaloby či nároku, ať již v souvislosti se smlouvou, deliktem nebo jinak, nepřekročí 10 000 EUR. V rozsahu dovoleném zákonem jsou nápravné prostředky uvedené v těchto podmínkách pro Vás exkluzivní a jsou omezeny na ty, které jsou tu výslovně stanoveny.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Svým souhlasem udělujete v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A
RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, svůj souhlas se zpracováním poskytnuté emailové adresy společností BODY klinika plastické chirurgie s.r.o. za účelem zařazení do databáze a dalšího reklamního, marketingového účelu, tj. zejména nabízení výrobků, služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to na dobu 10 let od udělení nebo do odvolání.

Svým souhlasem prohlašujete, že jste oprávněn/a k poskytnutí tohoto souhlasu a jste si vědom/a dopadů svého jednání na ochranu svých osobních údajů.

Vezměte, prosím, na vědomí, že máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
 • údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V případě, že budete mít k rozsahu nebo účelu zpracování Vašich osobních údajů jakékoli dotazy, neváhejte nás kdykoli kontaktovat telefonicky na čísle+420 549 213 660 nebo e-mailem na adrese info@bodyestet.cz.

Tento souhlas je udělen na dálku prostřednictvím webového formuláře.

Přemýšlíte o zákroku?
Objednejte se na konzultaci se zkušeným lékařem.

+420 549 213 660
+420 604 525 035
Volejte
+420 549 213 660
+420 604 525 035

a domluvte si konkrétní termín, který by vám vyhovoval

Pište

Veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Podrobné informace zde

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.